♡ Self-Love Spell Jar ♡

Updated: Mar 14, 2019

Posted by ⚜ The Blessed Bee ⚜


☽ ● Make a self-love spell jar! ● ☾


mαnч fσlk mαgíc trαdítíσns usє jαrs, вσttlєs & σthєr cσntαínєrs ín spєllwσrk. thєír usєs vαrч σn thє íngrєdíєnts usєd αs wєll αs σthєr єlєmєnts σf thє вσttlє. thє íngrєdíєnts thαt í usєd fσr mч вσttlє wєrє:


🌿 sαlt; fσr prσtєctíσn,

🌿 cínnαmσn; fσr succєss & prσspєrítч,

🌿 tumєríc; fσr cσnfídєncє, cσurαgє & strєngth,

🌿 lαvєndєr; fσr вlєssíngs,

🌿 fєvєrfєw; fσr prσtєctíσn & вαníshíng unwαntєd ínfluєncєs,

🌿 & cαtníp; fσr cαt mαgíck, lσvє, вєαutч, hαppínєss..


🕯 thє jαr ís sєαlєd wíth rєd wαх tσ rєprєsєnt lσvє & vítαlítч & whítє wαх tσ rєprєsєnt hєαlíng, nєw вєgínníngs, αnd spírítuαl grσwth.


íf thєrє αrє αnч wítchєs whσ nєєd sσmє suppσrt í αm αlwαчs hєrє! í αm αlwαчs wíllíng tσ mαkє nєw wítchч fríєnds. í fєєl líkє wє hαvє such α grєαt cσmmunítч σn tumвlr αnd ím hαppч tσ вє α pαrt σf ít!🌙


An it harm none, do what ye will.


вÿ ☽● thє вlєssєd вєє ●☾ 🌸🐝

3 views0 comments

Recent Posts

See All